Általános szerződési feltételek

A Kvantumiskola TESSÉK! Közhasznú Egyesület által nyújtott szakmai Programjaihoz, képzési, oktatási, tréning- és közérzetjavító szolgáltatásokhoz 

Hatályos: 2017. január 31-től 

1. A szolgáltatás, alapfogalmak.

1.1. A TESSÉK! Közhasznú Egyesület, a továbbiakban mint Szolgáltató szakmai, önismereti programjai és közérzetjavító szolgáltatásaira jelentkezők számára, amennyiben a részvételi díj megfizetésre került, képzési, oktatási-, tréning- és közérzetjavító szolgáltatást nyújt. Szolgáltató főbb adatait a 9.1. pont, további elérhetőségeit a honlap (lásd 1.3. pont) tartalmazza.

1.2. Szolgáltató szakmai Program-kínálatában szereplő program / szeminárium / tréning / előadás / önismereti csoport / Programcsomag elnevezéseket a továbbiakban egyöntetűen Programnak  nevezzük. A Programok szolgáltatásnak minősülnek, és nem esnek a Felnőttképzési törvény hatálya alá. Az esetleges kivételeket Szolgáltató a honlap (lásd 1.3. pont) adott Programra vonatkozó leírásánál jelzi. 

1.3. Szolgáltató Program-kínálata a www.kvantumiskola.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) olvasható.

1.4. A szolgáltatás ajánlattételnek minősülő jelentkezést (lásd 2. pontban) követően vehető igényben. Az igénybe vevő megnevezésére a továbbiakban a Jelentkező vagy Résztvevő kifejezéseket azonos értelemben használjuk.

1.5. A szolgáltatás igénybe vételére megkötött szerződések betartásáért Szolgáltató és Résztvevő egyaránt felelősséget vállal. Azon esetekre vonatkozó feltételeket, amikor Résztvevő mint természetes személy nem azonos a Szerződő féllel, a 3.1-2. pontok részletezik.

2. A jelentkezés

2.1.1. Programra jelentkezni e-mailben, postai levélben lehet. Bizonyos programokra a Honlapon elérhető kitöltött jelentkezési lap, vagy azon kért adatok - postán, valamint e-mailben Szolgáltatónak való - elküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezés ajánlattételnek minősül.

2.1.2. A 2.1.1. ponton túlmenően jelentkezni lehet személyesen is előre egyeztetett időpontban.

2.2. Amennyiben a Program Honlapon szereplő leírása másképp nem rendelkezik, a  jelentkezésnek legkésőbb a választott kurzust megelőző nyolcadik munkanapon éjfélig kell megérkeznie Szolgáltatóhoz, különben az a jelentkezést nem köteles elfogadni.

2.3. A jelentkezések elfogadásánál Szolgáltató az érkezési sorrendet veszi alapul. Amennyiben valamely jelentkezés elfogadásának eredményeként az adott kurzusra meghirdetett maximális létszámot a résztvevők száma meghaladná, Szolgáltató nem köteles elfogadni a jelentkezést.

2.4. Szolgáltató a 2.1.1. pont szerinti online jelentkezést – amennyiben azt elfogadja – a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja (ez az ajánlat elfogadásának minősül). A visszaigazolást Szolgáltató a jelentkezés megérkezésekor elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül megküldi a jelentkezőnek, ennek hiányában a jelentkező ajánlati kötöttsége megszűnik.

2.5. Szolgáltató a postán beérkezett jelentkezéseket 3 (három) munkanapon belül visszaigazolja, a megrendelő által megjelölt módon.

2.6. A Szolgáltató által meghirdetett, a Programokkal és egyéb ajánlatokkal kapcsolatos kedvezmények és akciók nem vonhatók össze.

3. Szerződő felek

3.1. Amennyiben a jelentkezési lapon nincs külön jelzés arra, hogy a részvételi díj megfizetését Résztvevőtől más jogi személy (cég) átvállalná, ezt a tényt Szolgáltató jogosult úgy értelmezni, hogy vele a Résztvevő mint természetes személy közvetlenül, magánszemélyként kíván szerződést kötni.

                Amennyiben Résztvevő javára – a részvételi díj megfizetésének vállalásával – más jogi személy (cég) kíván szerződést kötni, csatolni szükséges a cég költségátvállalási nyilatkozatát.

                Előbbi esetben a szerződés Szolgáltató és a Résztvevő mint a szolgáltatás megrendelője között jön létre, utóbbi esetben a szerződés Szolgáltató és a jogi személy (cég) mint Szerződő fél között jön létre.

                Szolgáltató a Kvantumiskola I. évfolyam és II. évfolyam képzésének eseteiben a Résztvevő természetes személlyel külön is, írásban megköti a képzési szolgáltatásról szóló szerződést. Amennyiben ezt a jelentkezési lapon az azt kitöltő jogi személy (cég) jelezte, az esedékes díjat a Résztvevő természetes személy helyett a jelentkezési lapon feltüntetett jogi személy (cég) mint Szerződő fél fizeti meg.

3.2. Amennyiben a Résztvevő természetes személy javára a 3.1. pont szerint jogi személy (cég) szerződik, a részvételi díj megfizetésére a Szerződő fél és a Programon Résztvevő természetes személy egyetemlegesen köteles.

4. A szolgáltatás díja

4.1. Az egyes kurzusokra vonatkozó részvételi díjat Szolgáltató honlapján közzéteszi.

4.2. Amennyiben a Szolgáltató honlapja másképp nem tájékoztat, a részvételi díjat a 2.1. pontban részletezett jelentkezés visszaigazolása utáni legkésőbb 8. napon, de mindenképpen a  Program kezdete előtti 3. munkanapon 16 óráig kell készpénzben, vagy banki átutalással megfizetni az Szolgáltató bankszámlájára. Amennyiben Szolgáltatóval szerződő fél jogi személy (cég), vagy az átutalást más magánbankszámláról indítják, az átutalás során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a Programban Résztvevő magánszemély nevét is. Átutalással történő fizetés esetén a Programban Résztvevő köteles a Program kezdetekor bemutatni az átutalási megbízást igazoló dokumentumot, ennek hiányában a Programon nem vehet részt.

4.3. Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatási díjak változtatásának jogát, ez azonban a már visszaigazolt jelentkezések esetében nem érvényesíthető.

5. Elállás, a részvétel lemondása

5.1. Amennyiben Szolgáltatóval a Résztvevő a 2.1.1. pont szerint szerződik (távollévők között kötött szerződés), a szerződéstől annak megkötésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Nem gyakorolhatja elállási jogát a Résztvevő, amennyiben a 8 (nyolc) munkanapos elállási határidő lejárta az 5.5. pontban megjelölt valamelyik határidő utáni napra esik. Ez esetben az 5.5 pontban leírtak érvényesek.

5.2. Az elállási jog kizárólag Szolgáltatónak határidőben megküldött ajánlott postai levél vagy elektronikus levél útján gyakorolható.

5.3. Az 5.1.-5.2. pontok szerinti jogszerű elállás esetén Szolgáltató a Résztvevő által már kifizetett díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti. Egyéb költségtérítésre Résztvevő nem tarthat igényt.

5.4. Személyes jelentkezés esetén (2.1.2. pont), ha a szerződés jelenlévők között jön létre, az 5.1.-5.3. pontok rendelkezései nem érvényesek. Ebben az esetben Szolgáltatóval Szerződő fél a Program első napját megelőző 30. naptári nap végéig a szerződéstől Szolgáltatónak határidőben megküldött ajánlott postai levél vagy elektronikus levél útján elállhat. Ebben az esetben Szolgáltató a Szerződő fél által már kifizetett részvételi díjat az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti.

5.5. A jelentkező a Program első napját megelőző 30. naptári nap vége után, de a Program első napját megelőző 8. naptári nap végéig a szerződéstől Szolgáltatónak határidőben megküldött ajánlott postai levél vagy elektronikus levél útján elállhat.

                Ebben az esetben a 30.000 Ft-ot meghaladó részvételi díjú Program esetén a jelentkezéskor érvényes regisztrációs díj, minden más Program esetén a jelentkezéskor érvényes teljes részvételi díj 50%-a, de legalább 2.000 Ft kezelési költség mindenképpen Résztvevőt terheli. A már befizetett összeg e fölötti részét Szolgáltató visszatéríti.

                A Program első napját megelőző 8. naptári nap vége után történő elállás esetén a Résztvevő köteles a Program teljes díjának megfizetésére.

5.6. Amennyiben az elállást a szerződő fél határidőn túl vagy nem a fentiek szerint meghatározott módon közli, Szolgáltatót a teljes részvételi díj megilleti.

5.7. Elektronikus úton történő jelentkezés esetére a távollévők között kötött szerződés szabálya vonatkozik.

5.8. A képzési szolgáltatáshoz opcionálisan kapcsolódó vizsgákra vonatkozó szabályozást, beleértve a vizsgától való elállás eseteit is a Résztvevő természetes személlyel kötött képzési szolgáltatási szerződés tartalmazza (lásd még: 8. pont).

6. A szakmai Programok változása, a Program lemondása.

6.1. Az egyes Programok hosszú távú tervezése miatt Szolgáltató fenntartja a szervezési okból történő Programváltoztatások jogát. Ennek során a Programok helyszínét, időpontját, az előadó(k) személyét egyoldalúan módosíthatja, a módosításról azonban köteles elektronikus levélben és lehetőség szerint telefonon is időben értesíteni a Programra jelentkezőket. A jelentkező szerződő fél a módosítás miatt a szerződéstől ajánlott postai levél vagy elektronikus levél útján legkésőbb a Program megkezdéséig elállhat; ebben az esetben a már megfizetett díjat részére az Szolgáltató az elállás közlésétől számított 30 (harminc) napon belül visszatéríti. Egyéb költségtérítésre az Szolgáltató nem köteles.

6.2. Amennyiben a Programra jelentkezők száma Szolgáltató honlapján vagy egyéb tájékoztató anyagain a meghirdetett minimális létszámot nem éri el, Szolgáltató legkésőbb a Program kezdetét megelőző 3. munkanapon elállhat a szerződéstől és lemondhatja a Programot. Az elállást, ill. a Program lemondását Szolgáltató a szerződő fél által a jelentkezési lapon megadott módon, illetve elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben közli. Ebben az esetben a Programra jelentkező jogosult Szolgáltatónál egy azonos típusú, más időpontban megtartott Programon részt venni, vagy a befizetett díj visszafizetését kérni. Egyéb költségtérítésre Szolgáltató nem köteles.

6.3. Amennyiben a Program meghirdetését követően, de annak megkezdése előtt előre nem látható, ill. el nem hárítható akadály következik be, Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni és a Programot lemondani. Az elállást, ill. a Program lemondását Szolgáltató a szerződő fél által a jelentkezési lapon megadott elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben közli, s a jelentkezőt lehetőség szerint telefonon is előzetesen értesíti. A Program lemondása, ill. elmaradása esetén a Programra jelentkező jogosult Szolgáltatónál egy azonos típusú, más időpontban megtartott Programon részt venni, vagy a befizetett díj visszafizetését kérni.

6.4. Amennyiben a Program megkezdése után előre nem látható, ill. el nem hárítható akadály következik be, Szolgáltató jogosult arra, hogy a Program egy részét lemondja. Ezt a szerződő fél által a jelentkezési lapon megadott elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben közli, s a jelentkezőt lehetőség szerint telefonon is előzetesen értesíti. A nyújtott szolgáltatás arányos részen felüli összeget Szolgáltató visszatéríti.

7. Kizárás a Programról

Szolgáltató kizárhatja a Programból azt a személyt, akinek megjelenése, ill. viselkedése a Program szakmai céljának elérését veszélyezteti.

8. Vizsga, látogatási igazolás

8.1. Amennyiben az adott Program a honlapon vagy egyéb szóróanyagokon és tájékoztatókon vizsgával záruló képzési programként került meghirdetésre, a teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, a vizsgára bocsátás feltételeit, a vizsga megszervezésének módját és formáját a Résztvevő természetes személlyel kötött képzési szolgáltatási szerződés tartalmazza.

 8.2. Szolgáltató a Programon Résztvevőt akkor bocsátja vizsgára, amennyiben a Résztvevő a Programban meghatározott Program időtartamának 70%-án jelen volt, és a képzési szolgáltatási szerződésben előírt valamennyi további feltételnek megfelelt.

8.3. A látogatási igazolás kiállításának feltételei megegyeznek a 8.2. pontban megjelöltekkel.

9. Tájékoztatás a távollévők között kötött szerződés kapcsán

9.1. Szolgáltató a 2.1.1. és 2.4. szerinti jelentkezés és szerződéskötés esetére tájékoztatja a szerződő felet az értékesítő alábbi adatairól:

a) neve: TESSÉK! Közhasznú Egyesület;
b) székhelye: 1029 Budapest Tárnok u. 6.
c) telefonszáma: +36-70-22-88-984
d) e-mail címe: kapcsolat@kvantumiskola.
e) bankszámlaszáma: 11711065-20000820-00000000 (OTP Bank)

9.2. A szerződés tárgyának (Programnak) lényeges tulajdonságai, így célja, a megszerezhető kompetenciák, valamint a Program lényeges tartalma a honlapon olvashatók a kiválasztott Program leírásánál.

9.3. Az ellenszolgáltatás (részvételi díj) mértéke megtalálható a honlapon. A megfizetésére, teljesítésére vonatkozó szabályok a jelen Általános Szerződési Feltételek 4. pontjában olvashatók.

9.4. Az elállási jogra vonatkozó szabályok a jelen Általános Szerződési Feltételek 5.1.-5.8. pontjaiban olvashatók.

9.5. A jelentkező ajánlati kötöttsége attól kezdve számított 8 (nyolc) munkanap, hogy jelentkezése Szolgáltatóhoz megérkezett (lásd 2.4. pont).

10. Oktatási anyagok

10.1. Az egyes Programokhoz Szolgáltató oktatási anyagot biztosíthat. Amennyiben az adott Programnak a honlapon, illetve az egyéb tájékoztató anyagokban elérhető leírásánál másként nincs megadva, az oktatási anyagok ellenértéke a Program részvételi díjban nem foglaltatik benne.

10.2. A Szolgáltató által biztosított oktatási anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, amelynek jogosultja – az oktatási anyagon megadottak szerint – vagy Szolgáltató, vagy az anyag közvetlen szerzője.

11. A részvételi díj visszatérítésének módja

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján Szolgáltató a részvételi díjat, ill. annak egy részét a szerződő fél számára köteles visszatéríteni, a visszatérítést arra a bankszámlaszámra teljesíti, amelyet a szerződő fél a jelentkezési lapon, ill. az online jelentkezési lapon, vagy egyébként írásban megjelölt. Ennek hiányában a visszatérítés arra a bankszámlaszámra történik, amelyről a befizetés érkezett.

12. Adatkezelés

12.1. Szolgáltatóval szerződő természetes személy hozzájárul következő személyes adatainak a jelen 12. pontban meghatározottak szerinti kezeléséhez: vezetékneve, keresztneve(i), születési ideje, születési helye, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme, bankszámlaszáma (amennyiben a jelentkezési lapon ill. más úton megadja), felhasználóneve, jelszava (utóbbi kettő akkor, ha Szolgáltató a saját honlapján keresztül tesz a szerződő fél számára elérhetővé olyan oktatási adatot, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető).

12.2. Az adatkezelés célja:

a) a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, esetleges módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követelések érvényesítése;
b) Szolgáltató szolgáltatásainak hatékonyabbá tétele;

c) hogy a szerződő fél számára Szolgáltató elektronikus hirdetéseket, hírlevelet küldjön.

12.3. Az adatkezelés időtartama: amíg az adatkezelés célja meg nem valósul, ill. amíg a szerződő fél nem kéri adatainak törlését.

12.4. Szolgáltató a vele szerződő természetes személyek adatait harmadik személy számára – jogszabály kötelező előírásának esetét kivéve – nem adja át, külföldre nem továbbítja.

12.5. Szolgáltató tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról, hogy

a) a 12.1. pontban meghatározott személyes adatainak felvétele önkéntes hozzájárulásán alapul;
b) az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bek. a) pontja alapján a személyes hozzájárulása;
c) az adatkezelő jogi személye a TESSÉK! Közhasznú Egyesület;
d) adatait – jogszabály ezzel ellentétes kötelező előírásának esetét kivéve – kizárólag a TESSÉK! Közhasznú Egyesület vezetői, tagjai, önkéntesei, alkalmazottai és a Programban szakmai vagy adminisztratív feladattal közreműködő megbízottai, illetve munkatársai ismerhetik meg.

12.6. Szolgáltató tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról is, hogy személyes adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást kérhet, továbbá – szintén írásban: elektronikus levélben vagy postai levélben – kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését.

12.7. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a vele szerződő természetes személyt, valamint Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatást igénybevevő személyt, hogy fogyasztóként jogait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szabályai szerint, a fogyasztóvédelmi hatóság előtt érvényesítheti. (Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége, Fogyasztókapcsolati Iroda).

12.8. Szolgáltató tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról is, hogy amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az Országgyűlési Biztos Hivatala Panaszirodához is fordulhat.

12.9. Szolgáltató honlapja Szolgáltató székhelyén tárolja az adatokat. Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek egyes hálózati fenyegetésekkel szemben. Az ilyen fenyegetések elhárítására Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Javasolja azonban, hogy a felhasználó maga is gondoskodjon biztonságos internet-kapcsolatról, s őrizze és óvja meg felhasználói nevét és jelszavát az illetéktelen kézbe kerüléstől.

12.10. Szolgáltató és a vele Résztvevő a honlapon található online jelentkezési lapot, annak kitöltése és elküldése esetén a 2001. évi CVIII. törvény 6. § (5) bek. értelmében elektronikus levelezéssel egyenértékű kommunikációs eszköznek tekintik.

  

13. Elektronikus hirdetés

13.1. A Szolgáltatóval szerződő fél szerződéses nyilatkozatának elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára – az általa megadott elektronikus levélcímre – Szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön.

13.2. Az elektronikus hirdetések megküldését a címzett bármikor megtilthatja írásos formában, postai levél, ill. elektronikus levél útján, vagy az egyes hírlevelekben esetlegesen feltüntetett egyéb módon.